Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu - SPRZEDAŻ - dz. nr 559/3 i dz. nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, ul. Szmaragdowa

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu - SPRZEDAŻ - dz. nr 559/3 i dz. nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, ul. Szmaragdowa

Uaktualniono: 25.06.2020 / pdf

SPRZEDAŻ - dz. nr 559/3 i dz. nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, ul. Szmaragdowa

SPRZEDAŻ - dz. nr 559/3 i dz. nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, ul. Szmaragdowa

Prezydent Miasta Gliwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.


22 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206* rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 559/3, obręb Stare Gliwice i działka nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Szmaragdowej, stanowiących własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 557 500,00 zł
Wadium: 55 800,00 zł
Minimalne postąpienie:
5580,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

mapa

 

ortofotomapa

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

  • działka nr 559/3, obręb Stare Gliwice, użytek B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,1253 ha, księga wieczysta nr GL1G/00055731/0,
  • działka nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, użytek dr – drogi, o pow. 0,0198 ha, księga wieczysta nr GL1G/00031308/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,1451 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice, położone są przy ul. Szmaragdowej, w pobliżu drogi krajowej nr 88. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa. Kształt nieruchomości zbliżony do trapezu. Działki są ogrodzone, zagospodarowane pozostałościami po ogródkach przydomowych.

Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do drogi publicznej, tj. ul. Szmaragdowej, nowo utworzonym zjazdem. Ewentualna realizacja inwestycji na powyższym terenie winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności. 

Sieci uzbrojenia dostępne w pobliżu granicy nieruchomości, tj. w ul. Szmaragdowej. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią ksiąg wieczystych, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice, w stanie istniejącym.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice, położone są na terenie, dla którego od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018 r., poz. 3935.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowe działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 6MN/U co oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy.

Dla ww. terenu ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;
2) zasady zagospodarowania terenu – budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej lub bliźniaczej.
Dla ww. terenu została ustalona na rysunku planu miejscowego nieprzekraczalna linia zabudowy. Zatem zabudowa kubaturowa nie będzie mogła wychodzić poza nieprzekraczalną linię zabudowy i tym samym nie będzie możliwa w obrębie działki nr 1334/2, obręb Stare Gliwice.

Ponadto przedmiotowy teren znajduje się w granicach złoża węgla kamiennego Gliwice 337 WK.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

5. Wadium
Wadium w wysokości 55 800,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku miasta Gliwice najpóźniej 15 września 2020 r.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
  • zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
  • przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie,
  • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
  • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej,
  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2232/2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako niezabudowane działki: nr 559/3, obręb Stare Gliwice, o powierzchni 0,1253 ha, KW nr GL1G/00055731/0, nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, o powierzchni 0,0198 ha, KW nr GL1G/00031308/2, położonych w Gliwicach przy ul. Szmaragdowej, stanowiących własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 22 października 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).


INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

Okres publikacji ogłoszenia : od 25-06-2020 00:00:00 do 22-09-2020 10:00:00