Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2020

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2020

Uaktualniono: 09.04.2020 / pdf

!!! Aktualizacja z dnia 09 kwietnia 2020 !!!

Szanowni Państwo,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szk. 2020/2021.
 • Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2019/2020 dostępne są w BIP:  https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,80610,2
 • KRYTERIA PRZYJĘĆ
  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.
  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 • Kryteria lokalne brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria określa uchwała nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 roku:
  https://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/12452.pdf
 • Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) - rozdział 6.

Przypominamy, że

 • zgodnie z ww. ustawą, za rekrutację są odpowiedzialni dyrektorzy przedszkoli i szkół.
 • Niezłożenie papierowego, podpisanego wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

Link do rekrutacji przez system elektroniczny: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Szczegóły dotyczące sposobu rekrutacji z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej:  do pobrania TU.

 

 

Aktualizacja z dnia 09 kwietnia 2020:
Szanowni Państwo. Proces rejestracji kandydatów w elektronicznym systemie wspierającym rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zbierania  wniosków o przyjęcie został zakończony w dniu 8 kwietnia o godz. 15:00. Od dnia dzisiejszego w przedszkolach dokonywana jest:

 • weryfikacja danych kandydatów zgromadzonych w systemie oraz
 • weryfikacja złozonej dokumentacji.

16 kwietnia 2020 r. zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

 

Aktualizacja z dnia 25 marca 2020:
Informujemy, że w terminie do 8 kwietnia 2020 r. będzie możliwe dostarczenie papierowego wniosku do placówki, poprzez wykorzystanie skrzynki umieszczonej przy wejściach do placówek oświatowych, przeznaczonej do dostarczania wszelkiej dokumentacji,  m.in. związanej z postępowaniem rekrutacyjnym.
Możliwe jest także przesłanie dokumentacji na urzędową skrzynkę e-mail placówki pierwszego wyboru drogą mailową lub ePUAPem, w formie skanów lub fotografii dokumentów (z koniecznością późniejszego dostarczenia dokumentów w oryginale).
 
Aktualizacja z dnia 14 marca 2020:
UWAGA! Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że w dniach 16 – 25 marca 2020, rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie TYLKO na platformie internetowej i jedynie w zakresie możliwosci wygenerowania i wydrukowania wniosku! Wnioski pisemne (wydrukowane "na papierze"),  będą ponownie przyjmowane w przedszkolach i sekretariatach szkół, dopiero po zakończeniu okresu zawieszenia pracy placówek oświatowych (w terminie  od 26 marca do 8 kwietnia 2020). Elektroniczny system wspierający rekrutację jest cały czas dostępny w okresie zamknięcia placówek. Pozwala to m.in. na zapoznanie się z ofertą placówek wychowania przedszkolnego  i wygenerowanie wniosku.